تاریخ : چهارشنبه 26 آذر 1399
کد 151

انتشار کتاب جدید تحت عنوان "راهنمای شناسایی کنه های شکارگر ..."

تالیف آقای دکتر محمد باقری و آقای دکتر مجتبی محمد دوستار شرف
همکاران گرامی
آقایان دکتر محمد باقری و مجتبی محمد دوستار شرف، بدینوسیله از کوشش شما در عرصه تالیف کتاب ارزشمند "راهنمای شناسایی کنه های شکارگر بالا خانواده رافیگناتوئیدهای ایران"، قدردانی میگردد.
همکاران دانشکده کشاورزی