تاریخ : يکشنبه 24 شهريور 1398
کد 121

انتخاب آقای دکتر محمدباقر حسنپوراقدم

به عضویت در هیات مدیره انجمن علوم باغبانی ایران
همکار گرامی
جناب دکتر محمدباقر حسنپوراقدم
با کمال مسرت عضویت جنابعالی در هیات  مدیره انجمن علوم باغبانی ایران را تبریک عرض نموده و سربلندی، بهروزی و توفیق شما را از درگاه ایزد تعالی آرزومندیم.
از طرف همکاران دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه