تاریخ : چهارشنبه 5 تير 1398
کد 116

زمان مصاحبه دکتری اگروتکنولوژی (هر دو گرایش)

یکشنبه 9 تیر 1398، ساعت ۹ در محل کلاس 107 دانشکده کشاورزی
یکشنبه 9 تیر 1398، ساعت ۹ در محل کلاس 107 دانشکده کشاورزی
لطفا اصل مدارک ارسالی در زمان مصاحبه ارائه شوند