تاریخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398
کد 112

انتصاب آقای دکتر ناصر صباغ نیا

با حفظ سمت مدیریت پژوهش به عنوان ریاست دبیرخانه جذب
همکار ارجمند جناب دکتر ناصر صباغ نیا
انتصاب شایسته جنابعالی را با حفظ سمت مدیریت پژوهش به عنوان ریاست دبیرخانه جذب، تبریک گفته، پیروزی و موفقیت روز افزونتان را در کلیه امور زندگی آرزومندیم.
همکاران دانشکده کشاورزی