تاریخ : سه شنبه 14 اسفند 1397
کد 107

بازدید و ارزیابی گلخانه های پژوهشی گروه و سایت ماشینهای کشاورزی

توسط اعضای محترم هیات علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی مکانیک بیوسیستم و معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه مراغه 

بازدید و ارزیابی گلخانه های پژوهشی گروه و سایت ماشینهای کشاورزی توسط اعضای محترم هیات علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی مکانیک بیوسیستم و معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه مراغه