تاریخ : يکشنبه 28 بهمن 1397
کد 106

ارتقا عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه به مرتبه استادی

و کسب عنوان جوانترین پروفسور در حوزه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور