اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : موسی صابر
گروه آموزشی : مهندسی تولیدات گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : سم شناسی
تلفن : 214
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/msaber
ایمیل :
نام استاد : سیروس صادقی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی خاک
تلفن : 240
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/sadeghi
ایمیل :
نام استاد : ناصر صباغ نیا
گروه آموزشی : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
تلفن : 279
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/nsabaghnia
ایمیل :
نام استاد : امین عباسی
گروه آموزشی : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 242
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/
ایمیل :
نام استاد : علی اصغر علیلو
گروه آموزشی : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 213
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/aliloo
ایمیل :
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی : تولد 1351
دیپلم تجربی 1369
کارشناسی: گیاهپزشکی- 1374 -دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد: حشره شناسی کشاورزی - 1377- دانشگاه تبریز
اشتغال بکار در دانشکده کشاورزی مراغه- دانشگاه تبریز -1378
دکتری: 1388- دانشگاه هوهنهایم آلمان
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اکولوژی حشرات
تلفن : 216
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/gharekhani
ایمیل :
نام استاد : اسماعيل كريمی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
تلفن : 208
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/ekarimi
ایمیل :
نام استاد : غلامرضا گوهری
گروه آموزشی : علوم و مهندسی باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/ghgohari
ایمیل :
نام استاد : محمدرضا مرشدلو
گروه آموزشی : علوم و مهندسی باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تولید و فیزیولوژی گیاهان دارویی
تلفن : 211
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/morshedloo
ایمیل :
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی : تخصص در زمینه
شیمی خاک
کانی های رسی
آلودگی خاک و رسوبات با فلزات سنگین
برهمکنش فلزات سنگین با مواد هیومیکی
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی خاک
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/sabbasian
ایمیل :