اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : جواد رباطی
گروه آموزشی : مهندسی مکانیک بیوسیستم
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مکانیزاسیون کشاورزی- کشاورزی دقیق
تلفن : 210
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/jrebati
ایمیل :
نام استاد : مهدی رحمتی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک و حفاظت خاک
تلفن : 215
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/mrahmati
ایمیل :
نام استاد : فرزاد رسولی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم باغبانی
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/frasouli
ایمیل :
نام استاد : عباس رضائی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی : به نام خدا
تولد: استان فارس-شهرستان داراب
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک و حفاظت خاک
تلفن : 239
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/arezaei
ایمیل :
نام استاد : وحید رومی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی – ویروس شناسی
تلفن : 217
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/Vahid Roumi
ایمیل :
نام استاد : سید مرتضی زاهدی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/zahedi
ایمیل :
نام استاد : علی ساعی
گروه آموزشی : مهندسی تولیدات گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/asaei
ایمیل :
گروه آموزشی : مهندسی مکانیک بیوسیستم
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مکانیک ماشین های کشاورزی
تلفن : 211
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/msaeedi
ایمیل :
گروه آموزشی : علوم و مهندسی باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت
تلفن : 244
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/hsadjizadeh
ایمیل :
نام استاد : فریبرز شکاری
گروه آموزشی : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 238
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/fshekari
ایمیل :