اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : محسن جان محمدی
گروه آموزشی : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 279
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/mjohnmohammadi
ایمیل :
نام استاد : حبیبه جباری
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی
تلفن : 249
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/Habibeh Jabbari
ایمیل :
نام استاد : عبدالله جوانمرد
گروه آموزشی : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اکولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 237
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/ajavanmard
ایمیل :
نام استاد : جعفر چابک پور
گروه آموزشی : مهندسی تولیدات گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آبیاری- سازه های آبی
تلفن : 359
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/jchabokpour
ایمیل :
نام استاد : حمید حاتمی ملکی
گروه آموزشی : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
تلفن : 252
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/hatamim
ایمیل :
گروه آموزشی : علوم و مهندسی باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تولید و فیزیولوژی گیاهان دارویی
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/hassanpouraghdam
ایمیل :
نام استاد : نیکو حمزه پور
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : پیدایش- رده بندی و ارزیابی اراضی
تلفن : 243
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/nhamzehpour
ایمیل :
نام استاد : سمیرا خدایاری
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : حشره شناسی کشاورزی- فیزیولوژی
تلفن : 232
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/skhodayari
ایمیل :
نام استاد : سید محسن دامادی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی
تلفن : 219
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/smdamadi
ایمیل :
نام استاد : شهريار دشتی
گروه آموزشی : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بیوگرافی : تست بیوگرافی
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اکولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 212
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/shdashti
ایمیل :