دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - امین عباسی

نام استاد امین عباسی
گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی فیزیولوژی گیاهان زراعی
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1399/10/02
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


۱ دانش کشاورزی و تولید پایدار 30 (1399) 87-111
۲
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 182 (2020) 1-13
۳
Plants-Basel 9 (2020) 2-10
۴ بوم شناسی کشاورزی 11 (3) (1398) 1021-1035
۵ تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9(3) (1398) 27-43
۶ تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9 (1398) 1-14
۷ پژوهش های تولید گیاهی بیست و پنجم (1397) 85-99
۸ دانش کشاورزی و تولید پایدار 28 (1397) 171-185
۹ پژوهش های زراعی ایران جلد 16 شماره 3 (1397) 569-582
۱۰ زراعت دیم ایران 1 (1397) 79-108
۱۱
Nova Biotechnologica et Chimica 17 (2018) 86-94
۱۲
Agriculture 64 (2018) 116-127
۱۳ تحقیقات غلات دوره 7 شماره 2 (1396) 217-233
۱۴
Agriculture 63 (2017) 128-141
۱۵
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 16(4) (2017) 367-374
۱۶
Acta agriculturae Slovenica 109-2 (2017) -
۱۷ پژوهش های بذر ایران 3 (1396) 1-17
۱۸ تحقیقات غلات شماره دوم (1395) 145-158
۱۹
Advances in Bioresearch 7 (2016) -
۲۰
Iran Agricultural Research 34 (2015) -
۲۱
idesia 33(4) (2015) -
۲۲ crop research crop research (2015) -
۲۳
Acta agriculturae Slovenica 105 (2015) -
۲۴
Notulae Scientia Biologicae 7 (2015) -
۲۵
Cercetări Agronomice în Moldova 161 (2015) -
۲۶
Acta agriculturae Slovenica 99 (2012) -
۲۷
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 39 (2011) -
۲۸ دانش کشاورزی و تولید پایدار 20 (1389) -

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی