دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - شهريار دشتی

نام استاد شهريار دشتی
گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی اکولوژی گیاهان زراعی
توضیحات           
تست توض

تاریخ بروزرسانی 1398/08/26
صفحه اصلی https://agri.maragheh.ac.ir/Staff/shdashti
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


 

Name: Shahryar
Last Name: Dashti
Name: Shahryar
Last Name: Dashti
Shahryar Dashti
Address (Office): Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
Phone (Office): +984137276068
Email: shdashti@maragheh.ac.ir

Research Fields:
Agroecological Zoning
Assessing the Sustainability of Agricultural Ecosystems
Cropping Patterns
 RS & GIS Applications in Plant Ecology
Ne: Shahryar
Last Name: Dashti
Address (Office): Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran
Phone (Office): 984212276068+
Email : shdashti@maragheh.ac.ir
Phone (Faculity): 984212276068+
Mobile:
 
 
زمینه های پژوهشی:                                                                                                                                                                                               

 

پهنه بندی اگرواکولوژیکی
ارزیابی پایداری اکوسیستم های زراعی
الگوی کشت
کاربرد GIS و RS در اکولوژی گیاهی                                                                                                            
 

 

مدرک تحصیلی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی
عنوان پایان نامه ارشد:  اثرات تنش شوری روی صفات مورفولوژی و فیزیولوژیکی نخود ایرانی
 عنوان رساله دکتری:  ارزیابی قابلیت اکولوژیکی و توان تولید محصولات زراعی دیم آذربایجان شرقی با استفاده از مدل AEZ
سوابق شغلی و اجرایی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه مراغه
عضو شورای گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه مراغه
عضو شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه مراغه
عضو شورای IT دانشگاه مراغه
عضو شورای راهکارهای افزایش جذب دانشجو دانشگاه مراغه
 مسئول وبسایت دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
کاربرد کامپیوتر در حسابداري در دانشگاه پیام نور
کاربرد کامپیوتر در علوم کشاورزی، آموزشکده کشاورزي شهید باهنر
تدریس مبانی کامپیوتر، دانشگاه مراغه
تدریس اکولوژی، آموزشکده کشاورزي شهید باهنر
تدریس اکولوژی، دانشگاه مراغه
تدریس هوا و اقلیم­ شناسی، دانشگاه مراغه
تدریس ارزیابی اراضی و آمایش سرزمین، دانشگاه مراغه
تدریس مبانی سامانه­ های اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه مراغه
تدریس روش تحقیق در اگرواکولوژی، دانشگاه مراغه
تدریس آشنایی با محیط زیست
تدریس اقتصاد اکولوژیک
تدریس اصول و مبانی سنجش از دور
تدریس بیوفیزیک محیطی
تدریس کشاورزی پایدار
تدریس اکولوژی سیستم های کشاورزی
تدریس تغییر اقلیم و تولید گیاهی
تدریس برنامه ریزی الگوی کشت
مقاله مجله هايISI ،علمی- پژوهشی بررسی و ارایه الگوی کشت بهینه در دیم­زارهای استان آذربایجان شرقی
ساختار جوامع علف هاي هرز در مزارع نخود ديم: (مطالعه موردي: شهرستان مراغه)
بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و محتوی روغن ارقام مختلف کلزا در منطقه دهلران
واکنش جوانه­زنی و رشد گیاهچه به تنش شوری در 24 ژنوتیپ نخود ایرانی
عکس­العمل ارقام پیشرفته کلزای بهاره به تنش قطع آبیاری در مرحله گلدهی
ارزیابی برخی صفات مورفوفیزولوژیک در دو ژنوتیپ حساس و مقاوم نخود تحت تنش شوری
پاسخ گندم به باقيمانده ورمي كمپوست و كود شيميايي در خاك
تأثير كاربرد سطوح مختلف ورمي كمپوست و كود شيميايي بر برخي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك و عملكرد گندم در تناوب با چغندرقند
Zoning and Quantitative Evaluation for Safflowers
Study of the Effects of Temperature and Rainfall on Garlic Yield in Ardabil Province
Locating Ornamental and Medicinal Saffron Cultivation Based on AHP Analysis in GIS Environment in Ardabil Province
Investigation of foliar application of nano-micronutrient fertilizers and nano-titanium dioxide on some traits of barley
Responses of potato (Solanum tuberosum L.) var. Agria to application of bio, bulk and nano-fertilizers
The effect of concomitant application of nano-structured essential metals and sulfur on growth and development of safflower
Effects of exogenous application of nano particles and compatible organic solutes on sunflower (Helianthus annuus L.)
 
مقاله هاي ارائه شده در همایش ها و کنگره ها
امکان سنجی تخمین داده های بارش سالانه آذربایجان شرقی
بررسی و ارایه الگوی کشت بهینه در دیمزارهای استان آذربایجان شرقی
بررسی و پهنه­بندی توان اقلیمی در تولید محصولات کشاورزی با استفاده از روش ارزيابي قابليت اراضي فائو
شناسایی و مطالعه شاخص­های جمعیتی علف­های هرز مزارع تخود شهرستان مراغه
تاثیر ارتفاع و بارش بر پراکنش علف­های هرز مزارع نخود دیم
بازسازي داده هاي گمشده در متغيرهاي هواشناسي مورداستفاده جهت برآورد تبخير و تعرق روزانه
برآورد تبخير و تعرق مرجع روزانه در مناطق نيمه مرطوب در شرايط كمبود داده هاي هواشناسي
عکس العمل ارقام پيشرفته كلزاي بهاره به تنش قطع آبیاری در مرحله گلدهی
اثرات تنش قطع آبیاری در مرحله گلدهی بر شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد چهار رقم کلزای بهاره
تاثير تيمار اسيدهيوميك در پايداري رنگدانه هاي فتوسنتزي گياه كلزا تحت تنش شوري
بررسي اثر اسيد هوميك روي صفات جوانه زني كلزا در شرايط شوري
بررسي برخي از شاخص هاي جوانه زني بذر گياه خلر تحت تنش نيكل و در حضور هيوميك اسيد
القاء رشد گياهچه ي گياه گلرنگ تحت تاثير تيمار قارچ Trichoderma asperellum Ts141
ارزيابي اثر تيمار بيولوژيك قارچ Piriformospora indicaروي قدرت گياهچه ارقام مختلف )Carthamus tinctorius L.( گلرنگ بهاره
Effect of vermicompost application as supplement of chemical fertilizers on physicochemical characteristics of soil
 Response of Developed Spring Canola (Brassica napus L.) deficit stress to Water Cutting Stress at flowering stage.
Response of germination and seedling growth of twenty four genotypes of to salt stress. 5th International Crop Science Congress. South Korea.
Salinity effects on growth and symbiotic nitrogen fixation in chickpea
کارگاه های آموزشی کارگاه  ArcGIS، جهاد دانشگاهی تربیت معلم
کارگاه ArcGIS پیشرفته، مجتمع فنی تهران
کارگاه استفاده از GIS و RS در پهنه­بندی اگرواکولوژیک.
کمیته اجرایی کارگاه آموزشی "مقاومت گیاهان به آفات و بیماری­ها
مدرس کارگاه سامانه اطلاعات جغرافیایی
کارگاه تخصصی کاربردهای اطلاعات هواشناختی در مدیریت صحیح و احیاء دریاچه ارومیه
3rd international course on agricultural mechanization and information technologies.
شناخت و پیشگیری از اعتیاد در محیط­های دانشگاهی
کتب چاپ شده ریزموجودات و رشد گیاهان
گياهان پوششي، كود سبز و تناوب زراعي در كشاورزي حفاظتي مزارع خرد
 
 
Research fields: -Agro ecological zoning -Cropping patterns -GIS applications in ecology

سوابق تحصیلی


 

رشته تحصيلي گرايش مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصيل كشور محل تحصيل شهر محل تحصيل سال اخذ مدرک
کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ایران تهران 1382
کشاورزی اکولوژی گیاهان زراعی دکتری دانشگاه تهران ایران تهران 1391
 

 

سوابق تدریس


موسسه محل تدريس مقطع تحصیلی عنوان درس سال
دانشگاه پیام نور کارشناسی کاربرد کامپیوتر 1381-1386
آموزشکده کشاورزي شهید باهنر کاردانی کاربرد کامپیوتر در علوم کشاورزی 1384-1389
آموزشکده کشاورزي شهید باهنر کارشناسی اکولوژی 1388-1390
دانشگاه مراغه کارشناسی اکولوژی 1390 تا کنون
دانشگاه مراغه کارشناسی مبانی کامپیوتر 1390-92
دانشگاه مراغه کارشناسی  هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 1390 تا کنون
دانشگاه مراغه کارشناسی ارشد آمایش سرزمین 1392 تا کنون
دانشگاه مراغه کارشناسی ارشد روش تحقیق 1392 تا کنون
دانشگاه مراغه کارشناسی ارشد سامانه اطلاعات جغرافیایی 1392 تا کنون
 
 دانشگاه مراغه  کارشناسی  کشاورزی پایدار 1394 
دانشگاه مراغه دکتری  اکوسیستم های زراعی 1395
دانشگاه مراغه کارشناسی بیوفیزیک محیطی 1396
دانشگاه مراغه کارشناسی ارشد اقتصاد اکولوژیک 1396
دانشگاه مراغه کارشناسی ارشد سنجش از راه دور 1397
دانشگاه مراغه دکتری تغییر اقلیم 1397
دانشگاه مراغه دکتری مدلسازی 1397
دانشگاه مراغه کارشناسی ارشد پایداری اکوسیستمهای زراعی 1397
دانشگاه مراغه کارشناسی ارشد الگوی کشت 1398

زمینه های پژوهشی


پهنه بندی اگرواکولوژیکی
پایداری اکوسیستم های زراعی
الگوی کشت
کاربرد GIS در اکولوژی گیاهی

خلاصه مقالات


 

مقالات

Ø        دشتی،ش.، اله­دادی، ا.، ایران­نژاد، ح.، اکبری، غ.ع.، بهبهانی، م.ر.، نظری­فر، م. ه. غفاری، ع.ع 1392. بررسی و ارایه الگوی کشت بهینه در دیم­زارهای استان آذربایجان شرقی، مجله کشاورزی بوم­شناختی. شماره دوم، صفحات 47-35.

Ø        میرزائی، م.، دشتی، ش.، آبسالان، م.، سیادت، ع.، و فتحی، ق.، بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و محتوی روغن ارقام مختلف کلزا در منطقه دهلران. 1388. تولید گیاهان زراعی. جلد سوم، شماره دوم صفحات 18-1.

Ø        دشتی، ش ، اله دادي، ا، عسکري، ح، اکبري غ. حاجی هاشمی، ز. 1387. واکنش جوانه­زنی و رشد گیاهچه به تنش شوری در 24 ژنوتیپ نخود ایرانی. پژوهش در علوم کشاورزی. جلد چهارم، شماره اول. صفحات10-1

Ø        حاجی هاشمی، ز. اکبری، غ. شیرانی­راد، ا.ح. دشتی، ش.، 1388. عکس­العمل ارقام پیشرفته کلزای بهاره به تنش قطع آبیاری در مرحله گلدهی. مجله به­زراعی کشاورزی، دوره 11، شماره 2، صفحه 39-29.

Ø        حاجی هاشمی، ز. زند، ا. باغستانی، م. دشتی، ش.، 1386. مخاطرات زیست محیطی علفکش آترازین، مجله زیتون،شماره 180، مرداد 1386.

Ø        دشتی، ش. اله دادی، ا. اکبری، غ.ع. حاج­هاشمی، ز. 1385. ارزیابی برخی صفات مورفوفیزولوژیک در دو ژنوتیپ حساس و مقاوم نخود (Cicer arietinum ) تحت تنش شوری. نهمین کنگره زراعت، دانشگاه تهران.

Ø    Dashti, Sh., Alahdadi, I., Behbahani, S.M.R., Nazarifar, M.H., 2012. Zoning and Quantitative Evaluation for Safflower, Asian Journal of Agricultural Sciences. 4(6): 373-378.

 

کنفرانس ها

Ø        دشتی، ش.، 1394. امکان سنجی تخمین داده های بارش سالانه آذربایجان شرقی، دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران.

Ø        دشتی، ش.، اله­دادی، ا.، نظری­فر، م.ه.، بررسی و ارایه الگوی کشت بهینه در دیمزارهای استان آذربایجان شرقی، همایش کشوری، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین، اسفند 1391.

Ø        دشتی، ش نظری­فر، م. ه.، مومنی، 1388. بررسی و پهنه­بندی توان اقلیمی در تولید محصولات کشاورزی با استفاده از روش ارزيابي قابليت اراضي فائو (مطالعه موردی استان همدان). یازدهمین کنگره زراعت.

Ø        حاج هاشمی، ز.، دشتی، ش.، اکبری، غ.، شیرانی­راد، ا. 1386. عکس العمل ارقام پيشرفته كلزاي بهاره به تنش قطع آبیاری در مرحله گلدهی. اولین سمپوزیوم کلزا و روغن کانولا، شهرکرد. 

Ø        دشتی، ش.، حاجی هاشمی، ز.، اکبری، غ. ع.، شیرانی­راد، ا. ح.، اله­دادی، ا.، اثرات تنش قطع آبیاری در مرحله گلدهی بر شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد چهار رقم کلزای بهاره. اولین همایش ملی تنش­های محیطی در علوم کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بهمن 1388.

Ø   Jalilian A., Nazari B.,  Javanmard A.,  Dashti SH. And Hamedi F. 2015 Effect of vermicompost application as supplement of chemical fertilizers on physicochemical characteristics of soil. The first International Congress of Healthy Agriculture, Nutrition and Communit. Department of Environment of Iran.

Ø  Hajhashemi, Z., Gh. Abbas Akbari, A.H. Shiranierad, Sh. Dashti. 2008. Response of Developed Spring Canola (Brassica napus L.) deficit stress to Water Cutting Stress at flowering stage. 5th International Crop Science Congress. South Korea.

Ø    Dashti, Sh., Allahdadi I., G .A , Akbari, S. A .Sadatnoori, Z, Hajihashemi. 2008. Response of germination and seedling growth of twenty four genotypes of chickpea (Cicer arietinum L.) to salt stress. 5th International Crop Science Congress. South Korea.

Ø  Dashti, Sh. Allahdadi, I. Salinity effects on growth and symbiotic dinitrogen fixation in chickpea (Cicer arietinum), 2004. ISME-10 Symposium, Cancun, Mexico.

کتاب ها

اکبری، غ. دشتی، ش. اله­دادی. 1391. ریزموجودات و رشد گیاهان. انتشارات دانشگاه تهران. 328 صفحه

 

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


تشویق

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


نام انجمن یا مجمع محل فعاليت مجمع نوع همكاري و سمت سال شروع سال پایان
سازمان نظام مهندسی کشاورزی تهران عضو 1384  

اختراعات


برنامه کاری

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


برنامه نیـــــــــمسال دوم 00-99
  9:30-8:00 11:30-9:45 14:30-13 16:15-14:45 18:00-16:30
شنبه          
یکشنبه          
دوشنبه          
سه­شنبه          
 

سوابق اجرایی


مشاور انجمن علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات
معاونت گروه زراعت و اصلاح نباتات

علایق


حفظ محیط زیست

کارگاه هاArcGIS
مقدماتی جهاد دانشگاهی تربیت معلم 1388
ArcGIS پیشرفته مجتمع فنی تهران 1388
شناخت و پیشگیری از اعتیاد در محیط های دانشگاهی   پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران 1388
دوره کارورزي در گلخانه پرورش خیار درختی   جهاد کشاورزی شهرستان ورامین 1386
آشنایی پیشرفته با پایگاه های اسنادی ISI و SCOPUS و کاربرد آنها در تولید مقاله بین المللی کارگاه آموزشی دانشگاه تهران 1389
 
 
ام هم‌انديشي، بازآموزي، كارگاه و غيره طول مدت دوره محل برگزاري تاريخ برگزاري
The International workshop on Resistanceto Plant Diseases and Pests 40Hours University of Tehran 2010
استفاده از GIS و RS در پهنه‏ بندی اگرواکولوژیک 40 ساعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1390
 
  

آموزش


آموزش

طرح درس


 
 
نام درس اطلاعیه ها موارد برای دانلود *
هوا و اقلیم شناسی 
جداول مورد نیاز درس عملیات هواشناسی
۱- جدول گرابز
۲- جدول U
۳- جدول t
۴- جدول ضریب K
۵- جدول تابش خورشیدی
۶- نمودار آمبرژه
۷- جدول دومارتن
۸- جدول روزهای ژولیوسی
====================
فایل دیتا برای تمرین (دانلود)
===================
نمونه سوال امتحان
۱- تئوری
۲- عملی
shdashti@maragheh.ac.ir
dashti_sh@yahoo.com
تغییر اقلیم   متن شماره یک
اصول سنجش از راه دور   متن شماره یک
متن شماره دو
متن شماره سه
متن شماره چهار (مربوط به جلسه 1398/9/12)
بیوفیزیک  
مدلسازی   متن 1
 
 
 
 
 


 

سایر


سایر

عضویت در کمیته ها و شوراها


کمیته تحقیقات تنش سرمایی
کمیته احیاء دریاچه ارومیه

کمیته راهکارهای افزایش جذب دانشجو
کمیته مدیریت سبز
شورای انفورماتیک

پروژه های تحقیقاتی


 اله ­دادي، ا، دشتی، ش، انجام مطالعات لازم بمنظور بررسی انواع کمپوست تولید شده توسط شهرداری­ هاي شهرهاي مختلف ایران، 1386-1384.

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


تحقیقاتی خارج از دانشگاه

همکاری با تحریریه مجلات علمی


به زراعی کشاورزی (دانشگاه تهران)
دانش کشاورزی (دانشگاه شاهد)
کشاورزی بوم شناختی (دانشگاه شهید بهشتی)
تحقیقات غلات (دانشگاه گیلان)
Azarian Journal of Agriculture (دانشگاه مراغه)

فیزیولوژی گیاهی محیطی (دانشگاه ازاد اسلامی- واحد گرگان)