نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
بیژن ابدی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
ترویج و آموزش کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان زینتی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
فیزیولوژی گیاهان زراعی
گیاه پزشکی
استادیار
بیماری شناسی گیاهی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
محمد باقري
گیاه پزشکی
دانشیار
حشره شناسی- کنه شناسی
فرهاد بهتاش
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
سبزیکاری
علی بهمنی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
میوه کاری
عليرضا پورمحمد
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استادیار
ژنتیک بیومتری
محسن جان محمدی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
فیزیولوژی گیاهان زراعی
حبیبه جباری
گیاه پزشکی
استادیار
بیماری شناسی گیاهی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
اکولوژی گیاهان زراعی
حمید حاتمی ملکی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
اصلاح نباتات
امین حاضر وظیفه
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مهندسی مکانیک بیوسیستم
علوم و مهندسی باغبانی
دانشیار
تولید و فیزیولوژی گیاهان دارویی
نیکو حمزه پور
علوم و مهندسی خاک
استادیار
پیدایش- رده بندی و ارزیابی اراضی
سمیرا خدایاری
گیاه پزشکی
استادیار
حشره شناسی کشاورزی- فیزیولوژی
سید محسن دامادی
گیاه پزشکی
مربی
بیماری شناسی گیاهی
شهريار دشتی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استادیار
اکولوژی گیاهان زراعی
جواد رباطی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مکانیزاسیون کشاورزی- کشاورزی دقیق
مهدی رحمتی
علوم و مهندسی خاک
استادیار
فیزیک و حفاظت خاک
فرزاد رسولی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
علوم باغبانی
عباس رضائی
علوم و مهندسی خاک
استادیار
فیزیک و حفاظت خاک
دیپلم: دبیرستان توحید شیراز سال 67، کارشناسی: دانشگاه شیراز سال 71، کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز 75، دکتری دانشگاه تبریز 94، متولد شهرستان داراب-استان فارس
وحید رومی
گیاه پزشکی
استادیار
بیماری شناسی گیاهی – ویروس شناسی
سید مرتضی زاهدی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مکانیک ماشین های کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانی
دانشیار
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت
فریبرز شکاری
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
فیزیولوژی گیاهان زراعی
سیروس صادقی
علوم و مهندسی خاک
استادیار
شیمی خاک
ناصر صباغ نیا
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
اصلاح نباتات
امین عباسی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استادیار
فیزیولوژی گیاهان زراعی
علی اصغر علیلو
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
فیزیولوژی گیاهان زراعی
سید حسین فتاحی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مکانیک ماشین های کشاورزی
گیاه پزشکی
دانشیار
اکولوژی حشرات
تولد 1351
دیپلم تجربی 1369
کارشناسی: گیاهپزشکی- 1374 -دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد: حشره شناسی کشاورزی - 1377- دانشگاه تبریز
اشتغال بکار در دانشکده کشاورزی مراغه- دانشگاه تبریز -1378
دکتری: 1388- دانشگاه هوهنهایم آلمان
اسماعيل كريمی
علوم و مهندسی خاک
استادیار
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
غلامرضا گوهری
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
محمدرضا مرشدلو
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
تولید و فیزیولوژی گیاهان دارویی
علوم و مهندسی خاک
استادیار
شیمی خاک
سید بهمن موسوی
علوم و مهندسی خاک
دانشیار
مدیریت خاک
داوود مهدوی صفا
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مربی
اصلاح نباتات
یوسف نصیری
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
اکولوژی گیاهان زراعی
مجتبی نورآئین
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استادیار
ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک