آشنایی با دانشکده کشاورزی

 دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه بعنوان اولین واحد دانشگاه مراغه در سال 1366 تحت عنوان آموزشکده کشاورزی مراغه شروع به کار کرد و در سال 1377 به دانشکده ارتقا یافت. در حال حاضر دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه دارای دو رشته دکتری، 7رشته کارشناسی ارشد و 8 رشته کارشناسی می باشد.