رئیس دانشکده

• مرتبه علمی: دانشیار
• تخصص: سم شناسی
• تلفن: 2278889-0421
• پست الکترونیک: Saber@maragheh.ac.ir
دکتر مجتبی نورآئین
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: به نژادی گیاهی
 تلفن مستقیم: 37273068-041 
تلفن داخلی رئیس دانشکده: 312
تلفن داخلی دفتر رئیس دانشکده (خانم فتحی): 317       
   پست الکترونیک: mojtabanoruaein@maragheh.ac.ir