رئیس دانشکده

• مرتبه علمی: دانشیار
• تخصص: سم شناسی
• تلفن: 2278889-0421
• پست الکترونیک: Saber@maragheh.ac.ir
دکتر محمد باقری
مرتبه علمی: استاد
تخصص: حشره شناسی - کنه شناسی
 تلفن مستقیم: 37273068-041 
    تلفن داخلی رئیس دانشکده: 312
          تلفن داخلی دفتر رئیس دانشکده: 317       

                                    پست الکترونیک: bagheri@maragheh.ac.ir