اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : بیژن ابدی
گروه آموزشی : مهندسی تولیدات گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ترویج و آموزش کشاورزی
تلفن : 359
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : علوم باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان زینتی
تلفن : 233
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 04212273067
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/esfandyari
ایمیل :
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : علوم باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
تلفن : 231
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : محمد باقري
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : حشره شناسی- کنه شناسی
تلفن : 215
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : فرهاد بهتاش
گروه آموزشی : علوم باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : سبزیکاری
تلفن : 206
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : علي بهمني
گروه آموزشی : علوم باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : میوه کاری
تلفن : 234
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : عليرضا پورمحمد
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ژنتیک بیومتری
تلفن : 207
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : محسن جان محمدی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 279
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :