تاریخ : شنبه 1 بهمن 1401
کد 205

امتحان معوقه 24 دی ماه در روز

شنبه، 8 بهمن 1401 خواهد بود
با سلام
احتراما، امتحان معوقه 24 دی ماه در روز شنبه، 8 بهمن 1401 خواهد بود
.