اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : ناصر صباغ نیا
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
تلفن : 279
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/nsabaghnia
ایمیل :
نام استاد : علی اصغر علیلو
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 213
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/aliloo
ایمیل :
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی : تولد 1351
دیپلم تجربی 1369
کارشناسی: گیاهپزشکی- 1374 -دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد: حشره شناسی کشاورزی - 1377- دانشگاه تبریز
اشتغال بکار در دانشکده کشاورزی مراغه- دانشگاه تبریز -1378
دکتری: 1388- دانشگاه هوهنهایم آلمان
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اکولوژی حشرات
تلفن : 216
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/gharekhani
ایمیل :
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی : تخصص در زمینه
شیمی خاک
کانی های رسی
آلودگی خاک و رسوبات با فلزات سنگین
برهمکنش فلزات سنگین با مواد هیومیکی
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی خاک
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/sabbasian
ایمیل :
نام استاد : سید بهمن موسوی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مدیریت خاک
تلفن : 235
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/sbmousavi
ایمیل :
گروه آموزشی : علوم باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
تلفن : 231
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/mazamim
ایمیل :
نام استاد : محمد باقري
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : حشره شناسی- کنه شناسی
تلفن : 215
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/mbagheri
ایمیل :
نام استاد : علی بهمنی
گروه آموزشی : علوم باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : میوه کاری
تلفن : 234
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/abahmani
ایمیل :
نام استاد : عليرضا پورمحمد
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ژنتیک بیومتری
تلفن : 207
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/apourmohammad
ایمیل :
نام استاد : حمید حاتمی ملکی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/hatamim
ایمیل :