اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : جواد رباطی
گروه آموزشی : مهندسی تولیدات گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مکانیزاسیون کشاورزی- کشاورزی دقیق
تلفن : 210
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : مهدی رحمتی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک و حفاظت خاک
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : فرزاد رسولی
گروه آموزشی : علوم باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم باغبانی
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : عباس رضائی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی : به نام خدا
تولد: استان فارس-شهرستان داراب
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک و حفاظت خاک
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : وحید رومی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی – ویروس شناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : علی ساعی
گروه آموزشی : علوم باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : مهندسی تولیدات گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مکانیک ماشین های کشاورزی
تلفن : 211
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : علوم باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت
تلفن : 244
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : فریبرز شکاری
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 238
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : موسی صابر
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : سم شناسی
تلفن : 214
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :