اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
گروه آموزشی : علوم باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تولید و فیزیولوژی گیاهان دارویی
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/hassanpouraghdam
ایمیل :
نام استاد : نیکو حمزه پور
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : پیدایش- رده بندی و ارزیابی اراضی
تلفن : 04137276068
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/nhamzehpour
ایمیل :
نام استاد : سمیرا خدایاری
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : حشره شناسی کشاورزی- فیزیولوژی
تلفن : 232
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/skhodayari
ایمیل :
نام استاد : جواد رباطی
گروه آموزشی : مهندسی تولیدات گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مکانیزاسیون کشاورزی- کشاورزی دقیق
تلفن : 210
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/jrebati
ایمیل :
نام استاد : مهدی رحمتی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک و حفاظت خاک
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/mrahmati
ایمیل :
نام استاد : فرزاد رسولی
گروه آموزشی : علوم باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم باغبانی
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/frasouli
ایمیل :
نام استاد : عباس رضائی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی : به نام خدا
تولد: استان فارس-شهرستان داراب
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک و حفاظت خاک
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/arezaei
ایمیل :
نام استاد : علی ساعی
گروه آموزشی : علوم باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/asaei
ایمیل :
گروه آموزشی : مهندسی تولیدات گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مکانیک ماشین های کشاورزی
تلفن : 211
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/msaeedi
ایمیل :
گروه آموزشی : علوم باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت
تلفن : 244
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/hsadjizadeh
ایمیل :